Softvérové riešenia

Vývoj softvéru na mieru

Štandardne na trhu dostupné softvérové riešenia so svojim nastavením a ponukou funkcionality, nie vždy uspokojujú špecifické požiadavky a flexibilitu klienta. Keď dospejete aj vy vo firme k tomuto záveru, je čas začať riešiť vývoj softvéru na mieru vlastným požiadavkám. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti vývoja softvérových riešení je Pelenius tým vhodným technologickým partnerom.

Široké spektrum znalostí z rôznych segmentov hospodárstva v spolupráci s doménovými expertmi umožňuje pokryť všetky kľúčové fázy vývoja informačných systémov začínajúc:

zberom funkčných a systémových požiadaviek,

ich následnou analýzou,

detailným návrhom nového riešenia,

samotným vývojom riešenia,

jeho implementáciu a pravidelnou podporou a údržbou (SLA služby).

Dokument management systém (DMS systémy)

Práca s dokumentami a odpapierovanie organizácie najmä v dnešnej dynamickej dobe online-u a ,,home office-ov“ má svoje úskalia a zároveň dôležité postavenie. Občas u niekoho vo firme „zamrznú“ alebo sa stratia v rámci schvaľovacieho procesu. Ich hľadanie vie vo firme spôsobiť nejednu horúcu chvíľu či aj ekonomickú nevýhodu. Riešením je zavedenie systému digitalizácie a riadenia obehu dokumentov s príslušnou formou archivácie a vyťažovania alebo tiež inak povedané Dokument management systému (DMS). V tejto oblasti je Pelenius ostrieľaným hráčom s pridanou hodnotou.

Zavedením DMS spoločnosť získa efektívny nástroj, ktorým dosiahne kontrolu nad tokom dokumentov v spoločnosti. Systém prináša okamžitý prehľad o každom dokumente v schvaľovacom procese, o jeho histórii či bezpečnostných nastaveniach. Neoddeliteľnou súčasťou je aj archivácia a prípadná digitalizácia dokumentov na vstupe a ich vyťažovanie, ak prichádzajú do spoločnosti v papierovej podobe.

Vývoj portálov

Žijeme v dobe, kedy mnohí klienti realizujú ak nie všetky, tak určite čas svojich biznisových aktivít v on-line priestore a taktiež všetky špecifické budované informačné systémy si vyžadujú aj svoju špecifickú prezentačnú vrstvu. Využívaným nástrojom na uskutočnenie týchto potrieb biznisu sú portálové riešenia, ktoré klientom poskytuje aj Pelenius.

Zastrešuje celý cyklus ich vývoja, ktorý zahŕňa:

zberom funkčných a systémových požiadaviek,

prípravu grafického návrhu(UX),

implementáciu a migráciu,

jeho správu a životný cyklus rozvoja.

Portálové riešenia spĺňajú aktuálne technologické trendy a majú v sebe grafickú originalitu. Sú optimalizované na vyhľadávanie a prehliadanie aj na mobilných zariadeniach a na základe trhových štandardov majú nastavené SEO či rýchlosť podľa Google Core Web Vitals.

IT poradenstvo (Consulting)

Spoločnosť Pelenius pôsobí na trhu už od roku 2009. Za toto obdobie vytvorila a zrealizovala množstvo softvérových riešení a projektov.

Svoje získané skúsenosti ponúka klientom formou poradenstva a konzultácií pri tvorbe:

analýz a auditov,

projektových zámerov a štúdií,

projektového riadenia,

Quality Assurance pri realizovaných projektov,

konzultácie a poradenstvo pri EÚ fondových výzvach.

DWH a BI – Reporting a manažérske informačné systémy

Kvalitné dáta dostupné v reálnom čase sú pre firmu alfou a omegou. Sú totiž základným predpokladom pre prijímanie správnych manažérskych rozhodnutí. Aj napriek ich dôležitosti, sú v mnohých firmách k dispozícii v rôznych formátoch a dosiahnuť v nich prehľadnosť, kompaktnosť a zrozumiteľnosť sa stáva nadľudským výkonom, ktorý zaberá veľké množstvo času s nejasným výsledkom.

Riešením na upratanie, vyčistenie a historizáciu dát vo firme je implementácia dátového skladu (DWH) a BI reportingu. Poradia si s neprehľadnými dátami a v reálnom čase ich spracujú do zrozumiteľných, prehľadných a dynamických grafov s výpovednou hodnotou. Vizualizujú kľúčové údaje v rôznych časových rezoch a poskytujú širší pohľad na celkovú výkonnosť spoločnosti.

Získané dáta pomocou DWH a BI, následne vkladáme do ucelených manažérskych informačných systémov (MIS), kde dochádza k ich analýze združovaniu a prelinkovaniu. Od istého stupňa riadenia organizácie sú hlavným zdrojom údajov používaným na riadenie a rozhodovanie. Svoju dôležitú úlohu zohrávajú aj pri plánovaní a kontrole.

Z týchto oblastí ponúkame riešenia:

dátových skladov (RAW data / BIG data),

Data mining,

BI manažérske nadstavby,

interaktívny reporting a dynamické štatistiky,

predikčné a dopadové analýzy.

Kybernetická bezpečnosť (Cyber Security)

Cieľom tejto silnej oblasti je odhaľovať a eliminovať riziká spojené s používaním IT riešení a HW zariadení. Pelenius ponúka špecifické služby tohto druhu, ktoré si vyžadujú veľmi kvalifikovaný prístup špecifických IT expertov.

Poskytované služby sú zamerané prevažne na:

Správu používateľov a riadenie prístupových práv – riadenie identít (IDM), riadenie privilegovaných identít.

Zabezpečenie ochrany dát – WEB/ Data security, ochrana pred únikom informácií (DLP), systémy vyhľadávania zraniteľnosti (Vulnerability Assessment).

Penetračné testovanie.

Bezpečnostný monitoring (SIEM).

Ďalšie služby v oblasti bezpečnosti – vypracovávanie bezpečnostných projektov a analýz rizík; zabezpečenie súladu s legislatívou, normami a štandardami v oblasti informačnej bezpečnosti; bezpečnostné audity vlastností informačných systémov; riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP/ BCP).

Školenia a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti.

Kontakty

Pelenius, a.s.

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava

tel: +421 904 650 937

info@pelenius.sk

www.pelenius.sk

IČO: 44 911 998

DIČ: 2022869200